L'objecte d'aquest document és posar a disposició dels usuaris la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i Ineo Prototipos SL. És important que l'usuari del nostre lloc web conegui aquests termes abans de continuar la navegació.

Ineo Prototipos SL, responsable d'aquesta web, es compromet a processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals.

Aquest web compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Dades del Responsable

Condicions generals d'ús

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació, i acceptant de sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment en el lloc web.

Ineo Prototipos es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Les presents condicions generals regulen l'ús, fins i tot el fet d'accedir, de totes les pàgines web que integren el lloc web de Ineo Prototipos SL, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles.

Protecció de dades personals

Llegir document Política de Privacitat disponible al nostre lloc web.

Compromisos i obligacions dels usuaris

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de Ineo Prototipos SL o, si s'escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web de Ineo Prototipos SL.

L'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta o acció durant la utilització de la web que pugui danyar la imatge, interessos i els drets de Ineo Prototipos SL o de tercers o que pugui provocar que el lloc web de Ineo Prototipos SL no funcioni correctament.

L'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, Ineo Prototipos SL no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements que poden provocar danys.

Anuncis patrocinats i publicitat

Aquest web podria oferir als usuaris continguts patrocinats i anuncis.

Els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l'anunciant o d'Ineo Prototipos SL. Ineo Prototipos SL no serà responsable que, un cop donats de baixa en les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través d'aquest lloc web s'entenen realitzats única i exclusivament entre l'usuari i l'anunciant i / o la tercera persona. L'usuari sap i accepta que Ineo Prototipos SL únicament actua com a via o mitjà publicitari i que, per tant, no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d'aquest lloc web.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a Ineo Prototipos SL poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Ineo Prototipos SL.

Ineo Prototipos SL assumeix totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Ineo Prototipos SL utilitza el protocol https que garanteix un canal segur, transmetent les dades de forma xifrada. D'aquesta manera es garanteixen les millors condicions de seguretat per a la salvaguardar la confidencialitat dels usuaris.

Reclamacions

Ineo Prototipos SL informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients.

L'usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació que hi ha a Ineo Prototipos SL a la seva disposició o enviant un missatge de correu electrònic a rgpd@ineo.es indicant el seu nom i cognoms, el producte / servei adquirit i / o exposant els motius de la seva reclamació.

La reclamació podrà ser notificada per l'usuari a través de correu electrònic (rgpd@ineo.es) o per correu postal dirigit a Ineo Prototipos SL, C / Avenc del Daví, 6 Pol.Ind.Can Petit de Terrassa (08227), Barcelona.

Formulari de reclamació:

A l’atenció de: Ineo Prototipos SL

Adreça: C/Avenc del Daví, 6 Pol.Ind.Can Petit de Terrassa (08227), Barcelona

E-mail: rgpd@ineo.es

Nom de l’usuari/empresa:

Adreça de l’usuari/empresa:

Data:

Motiu de la reclamació:

Signatura de l’usuari (Només si es presenta en suport paper)

Resolució de conflictes

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Terrassa (Barcelona).

Per al cas de compra de serveis o productes contractats en línia desitgem informar-me que a l'enllaç http://ec.europa.eu/consumers/odr/ està a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis en línia que facilita la Comissió Europea.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de Ineo Prototipos SL o, si s'escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial, en els articles 8 i 32.1, així com inscrits en els registres públics corresponents.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Ineo Prototipos SL serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Ineo Prototipos SL indicant les dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits (en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l'interessat s'haurà d'indicar la representació amb què actua), indicar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la ubicació en el lloc web, haurà d’acreditar els drets de propietat intel·lectual assenyalats i la declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Al lloc web de Ineo Prototipos SL es proporcionen enllaços a llocs web propis (Eines) i altres amb continguts que són propietat de tercers (Contingut d'altres pàgines web)

Aquests enllaços s'ofereixen a l'usuari amb l'únic objecte de facilitar-li l'accés a aquests enllaços. Ineo Prototipos SL no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar a l'usuari a causa del accés a aquests enllaços. La informació que es proporcioni en aquests llocs, patrocinats o no, està subjecta a les polítiques de privacitat que s'utilitzin en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat.

Ineo Prototipos SL ha d'autoritzar expressament a que l'usuari o tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, per tant, l'usuari / tercer que es proposi establir qualsevol tipus d'enllaç al lloc web de Ineo Prototipos SL haurà d'obtenir aquesta autorització. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Ineo Prototipos SL i el propietari del lloc en el qual s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de Ineo Prototipos SL dels seus continguts o serveis.

Política de comentaris

En els llocs web de Ineo Prototipos en els quals es permeti realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes s'aplicaran les següents condicions per a la supressió dels mateixos per part dels administradors del web:

Exclusió de garanties i responsable

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. Ineo Prototipos SL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser causats per:

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Terrassa (Barcelona).

Contacte

En cas de qualsevol dubte per part de l'usuari sobre aquestes condicions legals o desitja realitzar algun comentari al respecte del lloc web de Ineo Prototipos SL, preguem l'enviament d'un missatge de correu electrònic a l'adreça rgpd@ineo.es

Darrera data d'actualització de l'avís legal: 20/04/2018.