Condicions generals de contractació

  En el present document es defineixen les condicions de contractació de serveis i productes oferts per Ineo Prototipos SL. L'objectiu del document és explicar clarament quins són els termes de l'acord amb l'usuari que contracta els nostres serveis o productes.

  És indispensable que l'interessat llegeixi les condicions i termes que s'apliquen a la prestació dels serveis i venda dels productes que ofereix Ineo Prototipos SL abans de fer la contractació dels mateixos.

  L'activitat principal de Ineo Prototipos és la fabricació de sèries curtes, prototips i impressió 3D professional.

  Només es pot accedir i contractar aquests serveis i productes de Ineo Prototipos SL després de llegir i acceptar aquestes condicions de contractació.

  En acceptar aquestes condicions l'usuari queda vinculat per aquests termes que juntament amb la política de privacitat regeixen la nostra relació comercial.

  Si l'usuari no està d'acord amb algun apartat dels termes no podrà contractar els nostres serveis i productes oferts.

  Ineo Prototipos SL es reserva el dret a modificar o canviar les condicions descrites en aquest document en qualsevol moment. En cas que les modificacions constitueixin un canvi important en els termes, es notificarà publicant un anunci al nostre lloc web.

  Aquests termes han estat actualitzats per última vegada el 14/06/2018.

  Identificador del venedor

  En virtut del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) informem que la nostra denominació social és Ineo Prototipos SL, NIF B62157078, domicili social situat al C / Avenc del Daví, 6 Pol.Ind.Can Petit 08227 Terrassa (Barcelona), telèfon de contacte +34 937 337 000 i que el nostre objecte social és el disseny i fabricació de prototips i peces de plàstic i metall.

  Serveis oferts

  Ineo Prototipos SL posa a disposició els següents serveis:

  • Fabricació de prototips i sèries curtes (Fabricació additiva)
  • Impressió 3D professional
  • Enginyeria i CAD
  • Fabricació additiva mitjançant diferents tecnologies (Estereolitografía, sinteritzat làser, FDM)
  • Colada al buit en motlles de silicona
  • Acabats (Pintat, metal·litzat, sorrejat…)
  • Fabricació de peces d’alumini (Models de fosa)
  • Utillatges
  • Maquetes
  • Laminat de fibra de vidre

  Contractació de serveis i productes

  L'usuari que desitgi contractar serveis i / o productes haurà de proporcionar informació precisa, completa i actualitzada a Ineo Prototipos SL. Si, a més, aquesta contractació o compra es realitza online mitjançant les eines disponibles, l'usuari està obligat a registrar-se mitjançant el formulari corresponent del lloc web. Si no és així, en ambdós casos, s’incorreria en una violació dels termes que podria resultar en la dissolució del contracte amb Ineo Prototipos SL.

  Ineo Prototipos SL permet dues modalitats de contractació; la compra de productes i serveis mitjançant botiga online, i la contractació / compra de serveis i productes offline. En aquest document es defineixen les condicions particulars de contractació i compra per a cada modalitat.

  Preus i formes de pagament

  L'usuari es compromet a abonar els serveis i / o productes contractats a Ineo Prototipos SL en les formes de pagament acceptades per Ineo Prototipos SL i per qualsevol quantitat complementària, incloent-hi els impostos i càrrecs per pagaments endarrerits.

  Contractació/compra a botiga online:

  Els serveis i productes seran subministrats un cop Ineo Prototipos SL hagi confirmat el pagament, que sempre ha de ser per avançat del 100%.

  Els preus aplicables a cada producte i / o servei són els indicats en la data de la comanda incloent-hi, si és el cas, tots ells l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit) per a transaccions dins el territori espanyol.

  Contractació/compra offline:

  Llevat que s'acordin altres condicions de pagament, el pagament es realitzarà transcorreguts 30 dies des de la data de la factura. Els nous clients han de realitzar un pagament del 50% en formalitzar la comanda i la resta de l'import a 30 dies data factura. Si l'import total és inferior a 1.000,00 € s'haurà d'abonar el total per avançat. Si el pagament de la factura s'efectua amb retard, es cobraran interessos de demora.

  Si un client no ha formalitzat una comanda en un període de 12 mesos se li aplicaran les condicions de pagament de nous clients.

  Dades CAD/3D

  Les ofertes estan calculades considerant les dades CAD-3D en perfecte estat.

  Formats vàlids: STL (tolerància de 0.02mm o inferior), IGS o STP. Consulti altres formats CAD també acceptats (Catia, ProE, NX Unigraphics).

  Tolerància de fabricació

  Els detalls inferiors a 1 mm no sempre queden ben reproduïts en els prototips. S'han d'indicar els detalls de mida petita per a optimitzar la seva fabricació. Qualsevol petit detall rellevant en una peça ha de ser indicat perquè Ineo Prototipos en garanteixi la bona fabricació.

  Els models de estereolitografía i els de sinterització tenen una tolerància general de 0.75mm per cada 100 mm. Les peces de poliuretà en general d'un 1%. Si el client ho demana, es poden aconseguir toleràncies i ajustos més precisos. En alumini fos les toleràncies són més grans (microfusió o fosa en sorra); per a més detalls, consulteu-nos.

  Si les peces a fabricar encaixen entre si o amb altres peces és convenient que s'indiqui i, si cal, es proporcionin les peces complementàries amb les que encaixen; així podrem garantir el seu ajust o detectar problemes.

  Motlles de silicona

  Els motlles de silicona són d'ús exclusiu de INEO. Llevat que altres condicions s'acordin en l'oferta, els motlles de silicona no s'enviaran al client.

  INEO conservarà els motlles de silicona fins a 6 mesos després de la primera comanda. Els motlles esgotats o caducats seran destruïts.

  Formalització de la compra

  L'usuari ha de contactar amb Ineo Prototipos SL i proporcionar la informació (precisa, completa i actualitzada) corresponent requerida per a l'adquisició dels serveis i / o productes disponibles en aquest lloc web com a condició per realitzar qualsevol comanda. Si no ho constituiria una violació dels termes, que poden resultar en la dissolució del contracte amb Ineo Prototipos SL.

  En el moment que l'usuari accepta la compra, aquest adquireix la condició de Client de Ineo Prototipos SL.

  En el cas de serveis o productes a mida per als quals el client hagi rebut una oferta, per a realitzar la comanda ha d'enviar l'avís de l'acceptació de l'oferta per correu electrònic

  Confirmació de la comanda

  Contractació/compra online:

  Ineo Prototipos SL remetrà un e-mail amb una confirmació de la comanda en el termini més breu possible un cop efectuada la compra i realitzat el pagament.

  Si l'usuari no està d'acord amb les dades consignades en la confirmació de la comanda podrà sol·licitar la modificació dels mateixos o l'anul·lació del contracte.

  Si l'usuari / client valida la comanda això suposa expressament per la seva banda el coneixement i acceptació d'aquestes condicions particulars de contractació com a part de la celebració del contracte. Les dades que quedaran registrades per Ineo Prototipos SL constituiran la prova del conjunt de transaccions realitzades entre Ineo Prototipos SL i el client.

  Contractació/compra offline:

  Ineo Prototipos SL remetrà un e-mail amb una confirmació de la comanda en el termini més breu possible un cop rebut l'avís de l'acceptació de l'oferta.

  Si l'usuari no està d'acord amb les dades consignades en la confirmació de la comanda podrà sol·licitar la modificació dels mateixos o l'anul·lació del contracte.

  Si l'usuari / client valida la comanda això suposa expressament per la seva banda el coneixement i acceptació d'aquestes condicions particulars de contractació com a part de la celebració del contracte. Les dades que quedaran registrades per Ineo Prototipos SL constituiran la prova del conjunt de transaccions realitzades entre Ineo Prototipos SL i el client.

  Enviaments i embalatges

  Ineo Prototipos no es fa responsable de retards en el lliurament per causes alienes a l'empresa.

  Contractació/compra a botiga online:

  El cost de l'enviament s'especificarà en el moment de realitzar la compra i serà a càrrec del client.

  Contractació/compra offline:

  De manera general, el primer enviament i embalatge de la comanda es realitzarà a càrrec de Ineo. El cost d'un altre tipus d'enviament sol·licitat pel client haurà de ser acordat per les dues parts.

  Impost sobre el valor afegit de la Unió Europea

  L'operació pot resultar exempta o no subjecta a l'impost sobre el valor afegit de la Unió Europea en funció del país de residència del comprador i de la condició en què actua el mateix (empresari / professional o particular), segons el que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d'aquest impost i la Directiva Europea 2008/8 / CE. En conseqüència, el preu final de la comanda es pot veure alterat respecte al que figura exposat en la pàgina web en alguns supòsits.

  Els serveis i productes venuts per Ineo Prototipos SL inclouen l'IVA espanyol. Però el preu final de la comanda pot variar depenent del tipus impositiu d'IVA que s'apliqui finalment a la comanda. Les comandes que tinguin com a destí altres països dins de la Unió Europea estaran exempts d'IVA i el destinatari serà l'encarregat d’auto liquidar l'impost. Durant la confirmació de la comanda apareixerà el preu final, reflectint el tipus impositiu d'IVA corresponent al país de destinació dels serveis i / o productes.

  Ineo Prototipos SL podrà canviar en qualsevol moment els preus dels serveis i productes. Els serveis no brinden protecció de preus o reemborsaments en el cas de reducció de preus o ofertes promocionals.

  Formes de pagament acceptades per Ineo Prototipos SL

  Contractació / compra a botiga en línia: Les indicades com actives en el formulari en el moment de procedir al pagament.

  Contractació / compra offline: Transferència

  Modalitat de suport i ús raonable

  Per respondre a les comandes en un termini de temps raonable, els serveis i / o productes han de ser sol·licitats a través dels canals adequats. Els canals són els respectius formularis disponibles per a cada un dels serveis i / o productes oferts.

  Cada sol·licitud està subjecta a la valoració i aprovació per part de Ineo Prototipos SL.

  Clàusula d’ús raonable

  El terme "il·limitat" està subjecte a una clàusula d'ús raonable. Ineo Prototipos SL determina, a la seva discreció única i exclusiva, la definició de l'ús raonable. Ineo Prototipos SL es posarà en contacte amb els clients en cas que es consideri que abusen del servei. En cas que Ineo Prototipos SL consideri que s'excedeix la clàusula d'ús raonable per part del client es reservarà el dret a suspendre el servei i / o la venda del producte.

  Exclusió de responsabilitat

  A continuació indiquem les causes per les quals Ineo Prototipos SL no garantirà que la disponibilitat del servei i / o producte objecte d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, així com tampoc la pèrdua de dades allotjats en els seus servidors, la interrupció d'activitats mercantils o qualsevol perjudici derivat del funcionament dels serveis o de les expectatives generades al Client:

  • Causes alienes al control d'Ineo Prototipos SL
  • Causes fortuïtes
  • Causes de força major, avaries causades per l'ús incorrecte per part del client (especialment les causades per la contractació d'un servei i / o producte inadequat per al tipus d'activitat i ús per la seva part i / o per tercers a través de la seva pàgina web)
  • Aturades programades i / o alteracions en el contingut realitzades de mutu acord entre les parts
  • Realització d'actuacions excepcionals prèviament pactades
  • Virus
  • Atacs informàtics
  • Actuacions de tercers que provoquin que la prestació de serveis sigui impossible (total o parcialment)
  • Deficient funcionament d'Internet o altres circumstàncies imprevisibles.

  El Client accepta, dins d'uns límits raonables, suportar aquestes circumstàncies renunciant expressament a reclamar a Ineo Prototipos SL qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles errors, fallades i ús del servei o producte contractat.

  En cas d'ús ineficient i de mala fe del servei o producte per part del Client, Ineo Prototipos SL no serà responsable en cap cas. Tampoc de les conseqüències, majors o menors, per la manca de comunicació entre el Client i Ineo Prototipos SL, tant si és imputable al no funcionament del correu electrònic facilitat o falsedat de les dades proporcionades pel client.

  Causes de dissolució del contracte

  Qualsevol de les dues parts pot dur a terme la dissolució del contracte de serveis. Si el Client no està satisfet amb el servei, aquest no té obligació a permanència.

  Tots els serveis i / o productes contractats poden ser cancel·lats o suspesos per Ineo Prototipos SL immediatament, sense previ avís o responsabilitat si l'usuari no compleix amb les condicions exposades en aquest document.

  En el moment de dissolució del contracte l'usuari ja no tindrà dret a utilitzar els serveis d’Ineo Prototipos SL.

  Es consideraran causes de dissolució de contracte:

  • Falsedat (total o parcial) de les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei o producte.
  • Alterar, eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera la tecnologia de seguretat aportada per Ineo Prototipos SL
  • Els casos d'abús dels serveis de suport quan es requereixin més hores de les establertes en el contracte

  La dissolució implica la pèrdua dels drets sobre el servei o producte contractat.

  Validesa de les ofertes

  Contractació / compra a botiga online:

  Tant els serveis com els productes oferts per a la seva compra a la web estaran disponibles mentre es trobin en el catàleg de serveis visualitzats per mitjà d'aquest lloc web. Es prega als usuaris que accedeixin a versions actualitzades de la pàgina web per evitar errors en aquestes ofertes de serveis i / o productes.

  Contractació / compra offline:

  Les ofertes són vàlides durant un mes; el termini de lliurament exacte s'acordarà en el moment de la comanda.

  Desistiment comercial

  Ineo Prototipos SL dóna compliment a l'obligació d'informar el client de les condicions del dret de desistiment.

  El desistiment és la facultat d'un consumidor d'un bé per tornar-lo al comerç dins d'un termini legal de 14 dies naturals, sense haver d'al·legar ni donar cap explicació al respecte ni patir una penalització, sempre que no es tracti de béns personalitzats o creats d'acord amb les especificacions del consumidor i encarregats a distància per ell.

  El dret de desistiment està previst per protegir especialment al comprador o persones que contracten un servei sense veure-ho o poder-lo valorar en el moment exacte de fer la compra o signar el contracte per la prestació. En les compres en botigues físiques s'aplica el dret de devolució.

  El dret de desistiment no es podrà exercir (excepte per error o defecte en el producte o servei contractat), en els següents supòsits previstos la Llei:

  • Béns personalitzats o creats d'acord amb les especificacions del consumidor i encarregats a distància per ell.
  • Contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  • Contractes de subministrament de gravacions sonores o de vídeo, de discos i de programes informàtics que haguessin estat des precintats pel consumidor, així com de fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent.

  Per a més informació es pot consultar la Directiva 2011/83 / UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre del 2011.

  El termini de desistiment en productes de contingut digital (com els infoproductes), quedarà suspès en el moment que s'utilitzin les claus per a l'accés al contingut digital.

  El dret de desistiment, d'acord amb l'article 103.a de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, no és aplicable a la prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Ineo Prototipos SL, haurà perdut el seu dret de desistiment.

  Ineo Prototipos SL notificarà la data de començament dels treballs contractats un cop acceptats.

  Contractació / compra a botiga online:

  Per als serveis o productes contractats a la botiga online Ineo Prototipos SL reemborsarà la quantitat percebuda sense cap retenció i mai després de 14 dies si el dret de resolució s'exerceix 10 dies abans de l'inici del servei. Si l'esmentat dret s'hagués exercitat en un termini inferior a 10 dies es retornarà un 50%. Si s'exercita amb posterioritat no s'abonarà cap quantitat.

  Contractació / compra offline:

  Per als serveis i productes contractats per altres mitjans diferents de la botiga en línia, en cas de no conformitat amb les peces proveïdes per INEO, el client haurà de comunicar durant els dos dies laborables posteriors a la seva recepció.

  Igualment, Ineo Prototipos SL procedirà a la resolució del contracte si no s'efectua el corresponent pagament per part de l'usuari o si s'incorre en alguna de les causes indicades en l'apartat de causes de dissolució del contracte.

  Cancel·lació del contracte de serveis

  Si l'usuari desitja cancel·lar el seu contracte amb Ineo Prototipos SL, s'ha de posar en contacte amb nosaltres amb una sol·licitud de desistiment de contracte abans que el servei contractat hagi començat a executar-se.

  Ineo Prototipos SL garanteix al Client el reemborsament de les quantitats abonades en el termini de catorze (14) dies naturals comptats a partir de la data de comunicació fefaent de l'exercici del seu dret de desistiment sempre que aquest compleixi amb els requisits i hagi estat acceptat per Ineo Prototipos SL.

  Conseqüències del desistiment

  En cas de desistiment per part de l'usuari, Ineo Prototipos SL retornarà els pagaments rebuts que aquest hagi realitzat en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en la qual l'usuari informa de la decisió de rescindir el present contracte i sempre que s'hagi notificat amb antelació.

  El reemborsament s'efectuarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat utilitzat per l'usuari per a la transacció inicial, tret que s'hagi disposat expressament el contrari; en qualsevol cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

  D'acord amb l'article 108.3 de la Llei 3/2014, si el servei objecte del present contracte s'hagués iniciat durant el termini de desistiment (14 dies), Ineo Prototipos SL podrà retenir la part proporcional corresponent al servei prestat, inclòs el servei de suport. D'acord amb l'article 103.a de la llei esmentada anteriorment, el dret de desistiment no serà aplicable en el cas que el servei s'hagi prestat totalment.

  Les devolucions corresponents a pagaments realitzats per transferència bancària, es realitzarà pel mateix mitjà a un compte facilitada pel client.

  La devolució de l'import es realitzarà com a màxim en els següents 14 dies naturals a partir de la data en la qual l'usuari informe a Ineo Prototipos SL de la seva decisió de desistiment.

  Tots els serveis que s'hagin subministrat, per la seva naturalesa sobreviuran la dissolució si estan abonats en la seva totalitat, incloent sense limitació, les disposicions de propietat, renúncies de garantia, indemnització i limitacions de responsabilitat.

  Model de formularis de reclamació o desistiment

  L'usuari / comprador podrà notificar la reclamació o el desistiment, bé a través de correu electrònic a: adm@ineo.es o bé per correu postal a l'adreça indicada al formulari de desistiment.

  L'usuari pot copiar i enganxar aquest formulari en Word, un cop completat pot enviar-lo per correu electrònic o postal.

  A l’atenció de Ineo Prototipos SL

  C/Avenc del Daví, 6 Pol.Ind.Can Petit, 08227 Terrassa (Barcelona)

  adm@ineo.es

  D/Dª [Nom del consumidor i usuari]

  Adreça:

  Telèfon:

  Correu electrònic:

  Assumpte: Exercici del dret de desistiment

  A [Lloc i data]

  Srs.,

  Em dirigeixo a vostè, per mitjà de la present, en relació a l'assumpte al marge referenciat, sent vostè el venedor o empresari, i qui subscriu, el consumidor i usuari.

  Que, el dia […] a les […] hores, he contractat/adquirit, a través del seu lloc web a Internet […] el servei o producte […] (detallar el producte o servei), per un import total de […] euros, incloses en aquest import les despeses inicials d’enviament.

  Per la present li comunico que reclam / desisteixo del contracte de venda del servei / producte indicat anteriorment.

  SI VA CONTRACTAR UN CRÈDIT AL CONSUM per finançar la compra realitzada a distància inclogui el següent text en la seva notificació de desistiment:

  Se li notifica igualment que segons l'article 29 de la Llei 16/2011, de 24 de juny de contractes de crèdit, que ja que s'ha desistit del contracte subministrament de béns / serveis i es va finançar totalment / parcialment mitjançant un crèdit vinculat, deixaré d'estar obligat per aquest contracte de crèdit sense cap penalització.

  Signatura de la sol·licitud de reclamació / desistiment si aquesta es notifica a Ineo Prototipos SL en format paper

  Ineo Prototipos SL realitzarà la devolució de l'import en els següents 14 dies naturals a partir de la data en què s'aprovi la seva devolució.

  Normativa europea de consum

  La Comissió Europea ha creat la primera plataforma europea per a la resolució de conflictes en el comerç "online" emparada en l'última llei del consumidor. En aquest sentit, com a responsables d'una plataforma de venda online tenim el deure d'informar als nostres usuaris sobre l'existència d'una plataforma en línia de resolució alternativa de conflictes.

  Per recórrer a la plataforma de resolució de conflictes, l'usuari ha d'utilitzar el següent enllaç: http://ec.europa.eu/odr

  Confidencialitat

  Tota la informació i documentació utilitzada durant la contractació, desenvolupament i execució dels serveis que regulen les relacions entre Ineo Prototipos SL i el Client / contractant tenen caràcter confidencial.

  Tota informació facilitada per part del client ja siguin imatges, correus, textos, dades d'accés com a usuaris i contrasenyes, es tractarà de manera confidencial, estant totalment prohibida la cessió a tercers.

  La informació divulgada per acord entre les parts, la qual es converteixi en pública per igual motiu, la que hagi de ser revelada d'acord amb les lleis o amb una resolució judicial i la que sigui obtinguda per un tercer que no es trobi sota l'obligació de confidencialitat alguna, no s'entendrà com a confidencial.

  Ambdues parts s'obliguen a complir el deure de confidencialitat durant dos anys.

  INEO té a disposició dels clients un acord amb el qual es compromet a mantenir la confidencialitat de la informació rebuda.

  Protecció de dades de caràcter personal

  Ineo Prototipos SL informa a l'usuari que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, hi ha un fitxer amb dades de caràcter personal identificat com "Clients" i un altre com "Proveïdors" creat i mantingut per Ineo Prototipos SL amb les finalitats adequades al tractament. Aquestes finalitats són la gestió de les relacions jurídic-econòmiques entre el titular i els seus clients, així com la gestió del contracte de serveis amb el client. En la mesura que així ho hagi autoritzat l'interessat; sent responsabilitat de l'usuari l'exactitud dels mateixos.

  El titular de les dades, de no manifestar el contrari, consent expressament el tractament autoritzat total o parcial d'aquestes dades durant el temps que sigui necessari per al compliment dels fins anteriorment indicats.

  Ineo Prototipos SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i d'adoptar les mesures de seguretat exigides per la legislació aplicable per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, sempre d'acord a l'estat de la tecnologia disponible.

  L'usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a través de correu electrònic: rgpd@ineo.es juntament amb fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

  Aquests termes estan subjectes a la política de privacitat de Ineo Prototipos SL.

  Limitació de responsabilitat

  L'usuari haurà d'accedir a versions actualitzades d'aquest lloc web, ja que Ineo Prototipos SL es reserva el dret d'efectuar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració i presentació de la mateixa, de les condicions de contractació, de les condicions d'accés, etc.

  Ineo Prototipos SL no és responsable en cap cas enfront de l'incompliment del contracte que es produeixi per part de l'usuari, negligència respecte al lloc, els serveis o qualsevol contingut, per qualsevol pèrdua de beneficis, danys reals, especials, indirectes, punitius, incidentals o conseqüents de qualsevol tipus derivats del mal ús per part de l'usuari de les eines disponibles al lloc web.

  L'única responsabilitat de Ineo Prototipos SL serà la de subministrar el servei i / o producte contractat en els termes i condicions expressats en la present política de contractació.

  Ineo Prototipos SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar de l'ús indegut dels productes o serveis subministrats.

  Propietat intel·lectual i industrial

  Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web de Ineo Prototipos SL i dels elements continguts en aquesta web entre els quals es troben els documents descarregables, són titularitat de Ineo Prototipos SL.

  Queda estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut de la pàgina per a propòsits públics o comercials sense l'autorització de Ineo Prototipos SL.

  La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb l'article 270 del vigent Codi Penal.

  En el cas que l'usuari desitgi comunicar alguna incidència, comentari o efectuar alguna reclamació, podrà remetre un correu electrònic a adm@ineo.es indicant el seu nom i cognoms, el servei i / o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

  Per contactar amb Ineo Prototipos SL o plantejar qualsevol dubte, qüestió o reclamació pot utilitzar qualsevol dels següents mitjans:

  • E-mail: adm@ineo.es
  • Telèfon: +34 937 337 000

  Jurisdicció i lleis aplicables

  Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Terrassa (Barcelona).

  INEO PROTOTIPOS S.L. Disseny i fabricació de prototips i sèries curtes.
  C/Avenc del Daví, 6 Pol.Ind.Can Petit Terrassa, Barcelona 08227
  Tel. +34 937 337 000 Email: contact@ineo.es